Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: 
M.L.Structural s.r.o.
IČO: 07214642
Sídlo: U Hostavického potoka 722/7, Hostavice, 198 00 Praha
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný a životně důležitý zájem, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce
  • v některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.
 1. Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v případech, které naleznete vypsané u správce.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
  • po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy 
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46, 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

VI. COOKIES

 1. Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.
 2. Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.
  •       Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.
  •       Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší. 
 1. Naše internetové stránky používají cookies, které:
  •       zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
  •       zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
  •       umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
  •       umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.
 1. „Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.
 2. Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.
 3. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.
 4. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.
 5. Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.
 6. Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. © Veškerá práva jsou vyhrazena. Kopírování veškerého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného nebo ústního souhlasu je zakázáno a je trestné. 

Realizované projekty

ČEZ a.s., JE Dukovany

Určení mezní odolnosti bezpečnostně významných budov EDU na účinky extrémní sněhové zátěže.

2012
ČEZ-EDU
JE Dukovany

SO 584/1-01 Centrální čerpací stanice I, SO 805/1-01 Podélná etažérka 1. a 2. blok, SO 490/1-01 Strojovna HVB I, SO 800/1-01 Budova reaktoru HVB I: stanovení mezní odolnosti budov na účinky extrémního větru a extrém. sněhové zátěže.

2012
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
Hazlovské centrum sportu a volného času. SO 02 tělocvična.

Návrh zodolnění konstrukce školní tělocvičny na účinky větru a seismicity.

2015
Hazlov
Hazlovské centrum sportu a volného času

SO 02 tělocvična. Návrh zodolnění konstrukce školní tělocvičny na účinky větru a seismicity.

2015
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
ČEZ a.s., JE Dukovany

SO 490 Strojovna – statické posouzení budovy na účinky extrémního větru a sněhu vč. návrhu opatření.

2013-2015
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
ČEZ a.s., JE Dukovany, SO 490 Strojovna

Statické posouzení budovy na účinky extrémního větru a sněhu vč. návrhu opatření.

2013-2015
EGP Invest,s.r.o. (ČEZ-EDU)
JE Mochovce (SR), SO 805/1-02 3. blok

Statický a dynamický výpočet pružného uložení napájecích nádrží – Revidovaný návrh.

1916
ÚJV Řež a.s.
Jaderná elektrárna Mochovce – bloky 1 a 2. SO 801/01

Budova pomocných provozů I. Posouzení seismické odolnosti budovy a návrh nápravných konstrukčních opatření.

2018
EGP Invest,s.r.o. (SE a.s.)
JE Mochovce (SR), dostavba 3.a 4. bloku, SO 580/1-04, 580/1-05, 580/1-06

Ventilátorové chladicí věže. Podpěrné konstrukce piezometrických věží - statický výpočet (seismcita, vítr, teplotní zatížení).

2019
ÚJV Řež a.s.
ČEZ a.s.,JE Temelín, SO 653 Budova HZS

Návrh zodolnění konstrukce budovy na účinky seismicity a extrém. klimatických zatížení.

2012-2013
ÚJV Řež (ČEZ-ETE)
Akce T14

Védecko-výzkumný park prof. Lista. Objekt , areál VUT PPV Brno. Statický návrh základu pro zkušební motorgenerátor (návrh pružného uložení).

2012
Siemens s.r.o.
ČEZ a.s., JE Dukovany

Objekt Koncového Jímače Tepla (KJT). DPS 49.01 a 3.49.01 Ventilátorové věže KJT. Statický a dynamický výpočet ocelových konstrukcí.

2013
REKO Praha a.s.:
OEZ Letohrad

Základ pro zkušební motorgenerátor. Studie proveditelnosti a realizační dokumentace.

2014
OEZ s.r.o. Letohrad
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany

Posouzení odolnosti bezpečnostně významných stavebních objektů EDU na účinky tlakových vln.

2015-2016
AMEC Foster Wheel s.r.o. (Jacobs Clean Energy, s.r.o.)
JE Mochovce (SR)

Projekt IPR EMO20400 Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 580/1-01, SO 580/1-02, SO 580/1-03 VCHV. Návrh seismického zodolnění.

2017
REKO Praha a.s. (SE a.s.)
Projekt RIVERPARK Modřany, objekt C

Návrh opatření ke snížení úrovně vibrací 13podlažního bytového objektu. Návrh vibroizolačních elementů.

2019
STAVEX Praha,s.r.o.
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany

Statické a seismické posouzení meziskladu vyhořelého paliva (MSVP) SO 840.M.

2020
ČEZ-EDU
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín

Posouzení příčin vzniku podélných trhlin v šikmých sloupech chladicích věží č. 1 až 4. Analýza teplotního pole a posouzení teplotní napjatosti dílců po betonáži.

2021
ČEZ-ETE
JE Mochovce (SR), projekt EMO61700

Rekonštrukcia chladiaceho systému a stavebnej časti chladiacej veže SO 581/1-02,04. Zpracování statického výpočtu a podkladů pro výkresy výztuže.

2021
REKO Praha a.s. (SE a.s.)
JE Mochovce (SR), dostavba 3.a 4. bloku, SO 442/1-02

Dieselgenerátorová stanice II - Posouzení styčníků ocelových konstrukcí. - statický výpočet (seismicita, extrémní vítr).

2021
ÚJV Řež a.s. (SE a.s.)
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany

Návrh seismicky odolného skladovacího regálu na lešení pro GO bloku v objektu podélné etažérky.

2021
ČEZ-EDU
Veolia Energie ČR (subdod. pro Siemens ENERGY s.r.o.), elektrárna Ostrava-Třebovice

Rekonstrukce základu turbosoustrojí TG17. Návrh pružinových izolátorů GERB a konstrukčních úprav základu TG.

2021
projekce PSB a.s. Brno